ត្រាដែក

  • Metal Stamping

    ត្រាដែក

    សេវាកម្មបោះដែកធ្វើពីដែកនាំមុខរួមបញ្ចូលបទពិសោធន៍នៃអ្នកផលិតឧបករណ៍របស់យើងជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះគុណភាពដើម្បីផលិតគ្រឿងបន្លាស់ដែលអាចឆ្លើយតបបានតាមស្តង់ដាររបស់អតិថិជនរបស់យើង។ ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍វឌ្ឍនភាពនិងឧបករណ៍បន្ទាប់បន្សំដើម្បីផលិតផ្នែកតូចនិងធំ