ឧស្សាហកម្មកម្មវិធី

  • ឧស្សាហកម្មកម្មវិធី

    ឧស្សាហកម្មកម្មវិធី

    យើងមានមោទនភាពក្នុងការផលិតគំរូ និងផ្នែកផលិតកម្មមានកំណត់ និងការដំឡើងសម្រាប់ឧស្សាហកម្មផ្សេងៗ។Wuxi Lead Precision Machinery បានផលិតគ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងឧស្សាហកម្មដូចខាងក្រោម