ឧស្សាហកម្មដាក់ពាក្យសុំ

  • Application Industries

    ឧស្សាហកម្មដាក់ពាក្យសុំ

    យើងមានមោទនភាពផលិតគំរូនិងផ្នែកផលិតកម្មនិងសន្និបាតមានកំណត់សម្រាប់ឧស្សាហកម្មផ្សេងៗគ្នា។ គ្រឿងម៉ាស៊ីនដែលមានភាពជាក់លាក់នាំមុខរបស់វីជិបានផលិតគ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងឧស្សាហកម្មដូចខាងក្រោម