បញ្ចប់

  • Finishes

    បញ្ចប់

    ការព្យាបាលលើផ្ទៃគឺជាផ្ទៃនៃសម្ភារៈស្រទាប់ខាងក្រោមដើម្បីបង្កើតជាស្រទាប់ជាមួយម៉ាទ្រីសនៃលក្ខណៈមេកានិចរូបវិទ្យានិងគីមីនៃស្រទាប់ផ្ទៃនៃដំណើរការ។