បញ្ចប់

  • បញ្ចប់

    បញ្ចប់

    ការព្យាបាលលើផ្ទៃគឺជាផ្ទៃនៃសម្ភារៈស្រទាប់ខាងក្រោមដើម្បីបង្កើតស្រទាប់ជាមួយនឹងម៉ាទ្រីសនៃលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិច រូបវន្ត និងគីមីនៃស្រទាប់ផ្ទៃនៃដំណើរការ។